Telefon alarmowy
telefon
998

Petycje

 
Informacja o petycjach rozpatrywanych przez KP PSP w Myślenicach za 2016 rok

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), która reguluje tryb składanych petycji, każdy obywatel ma prawo składać petycję do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji możne być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów np. organizacje społeczne, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, itp. Można to zrobić w interesie: publicznym (wszystkich obywateli), podmiotu wnoszącego petycję (własnym) oraz podmiotu trzeciego (np. znajomego) ale za jego pisemną zgodą. 

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, wówczas należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. wskazanie adresata petycji;
  4. określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba ją reprezentująca.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje anonimowe nie są rozpatrywane.  

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z jej uzasadnieniem.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa